SPLOŠNO:

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Tako se učenci v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese poleg rednih predmetov odločijo še za 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev in ob preložitvi potrdila o vpisu v glasbeno šolo.

Vsako leto v mesecu aprilu šola objavi publikaciji ponujenih izbirnih predmetov, kjer so predstavljene bistvene vsebine in cilji izbirnih predmetov. V mesecu maju so v skladu z normativi o sestavljanju učnih skupin razvrščeni k izbirnim predmetom in o končni razvrstitvi tudi obveščeni. Do 10. septembra ima nato učenec čas za spremembo svoje izbire (s soglasjem staršev na posebnem obrazcu). Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in  ki so časovno usklajene z individualnim urnikom posameznega učenca in če s svojim premikom ne ogrozijo organizacije skupin izbirnih predmetov.

V naslednjih razredih lahko nadaljuje z istim izbirnim predmetom (pri tistih, ki se nadgrajujejo po stopnjah) ali pa si izbere drugega.

ŠOLSKO LETO 2023/24

Obvezni izbirni predmeti v tem šolskem letu:

  • nemščina I
  • načini prehranjevanja
  • obdelava gradiv – les
  • šport za zdravje
  • šport za sprostitev ̶ odbojka
  • turistična vzgoja
  • likovno snovanje

V letošnjem šolskem letu bomo na šoli izvajali tudi neobvezne izbirne predmete. V prvem razredu angleščino, v 4., 5. in 6. razredu pa nemščino in tehniko. Prijave za obiskovanje teh predmetov so starši oddali konec preteklega šolskega leta. V kolikor se učenec prijavi na predmet, mora predmet obiskovati do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen.

 

PONUDBA / ZBIRANJE PRIJAV  ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Publikacija izbirnih predmetov (za učence 6. do 8. razreda)
Vloga za oprostitev obiskovanja IP

Publikacija neobveznih izbirnih predmetov (za učence 3. – 5. razreda)
Zvočna predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za starše tretješolcev

 

NAVODILA ZA STARŠE

Neobvezni izbirni predmeti
Posnetek z navodili za izbiro neobveznih izbirnih predmetov

Obvezni izbirni predmeti
Posnetek z navodili za izbiro obveznih izbirnih predmetov

 

“Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.”
Benjamin Franklin

(Skupno 435 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost