VABILO NA VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Vabimo vas k vpisu svojega otroka v 1. razred naše osnovne šole. V šolskem letu 2024/2025 se bodo v 1. razred vpisali otroci, rojeni leta 2018, ki stanujejo v šolskem okolišu naše šole.

Vpis bo potekal:

 • v torek, 6. 2. 2023, med 7.00 in 10.00, 14.00-16.00
 • v petek, 9. 2. 2024, med 9.00 in 12:30

Vpis bo potekal v pisarni svetovalne delavke, v 1. nadstropju šole. S seboj prinesite izpolnjen priložen vprašalnik in prijavnico na šolsko prehrano.
Vpisa se udeležite tudi starši, ki nameravate otroka vpisati v 1. razred druge šole.

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi preko e-pošte svetovalne delavke Urške Pliberšek, urska.plibersek@os-negova.si

Vljudno vabljeni.

 

 

Osnovne informacije o vpisu in prepisu

Vpis bodočih prvošolcev poteka vsako leto v začetku februarja, ko je organizirano tudi prvo srečanje učencev, staršev in učiteljic. V skladu z zakonodajo morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Ugotavljanje pripravljenosti
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vloga za odložitev šolanja

Šolski okoliš
Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis otroka na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

Zdravniški pregledi
Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, zdravniške preglede opravljajo v ZD Gornja Radgona. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD Gornja Radgona.

Za dodatne informacije lahko pokličete šolsko svetovalno delavko na 02- 560-91-11 ali kontaktirate na : urska.plibersek@os-negova.si

Vstop v šolo in zrelost

Šolanje je velik privilegij, ki ga ni deležen vsak zemljan.
Naloga staršev je predvsem spodbujanje, motiviranje in spremljanje otrokovega šolskega dela. Zelo pomembna so stališča in prepričanja staršev glede šole, saj jih mlajši otrok nekritično prevzema. Vstop v šolo mu zatorej starši prikažite kot izziv, kot nekaj zanimivega, pozitivnega. Stik s šolo naj bo konstruktiven.
Vstop v šolo pa je seveda odvisen tudi od otroka samega: njegove socialne zrelosti, čustvene občutljivosti, spretnosti in od dosedanjih izkušenj s socialnem okoljem.

PODROČJA ŠOLSKE ZRELOSTI

 • Telesna zrelost
 • Osebnostna zrelost
 • Intelektualna/funkcionalna zrelost

Telesna zrelost:
Otrok mora biti toliko zrel in zdrav, da šola ne bo imela negativnega vpliva na njegovo zdravje. Telesno zrelost oceni zdravnik na sistematskem pregledu.

Osebnostna zrelost:
Področje osebnostne zrelosti se nanaša na socialno in čustveno zrelost otroka, ki jo opisujejo naslednji kazalci:

 • kako prenaša ločitev od staršev;
 • kako se obnaša v novem okolju;
 • kakšen je v odnosu do vrstnikov;
 • koliko je samostojen;
 • kako rešuje zaupane naloge;
 • iniciativnost pri zaposlitvah;
 • kakšno vlogo ima v skupini otrok;
 • reakcija na uspeh/neuspeh;
 • zanimanje za svet okoli sebe;
 • pripravljenost na učenje in pridobivanje novih znanj;
 • pripravljenost na sodelovanje;
 • odnos do odraslih;
 • pozna osnovna vljudnostna pravila (pozdravlja, reče prosim in hvala, počaka, da dobi besedo oz. pozornost …)

Osebnostno zrelost ugotavljamo v pogovoru z vzgojiteljico.

Intelektualna/funkcionalna zrelost:
Otrok je intelektualno zrel za vstop v šolo, če:

 • zna povedati osnovne podatke o sebi (ime, priimek, naslov ali kraj);
 • razlikuje osnovne barve;
 • ima primerno razvit govor in besedni zaklad (uporablja 1800 – 2200 besed);
 • zna opisati predmete, pojave (klasifikacija po več lastnostih);
 • pripoveduje kratke zgodbe;
 • sam pripoveduje zgodbo ob risbah;
 • prepoznava nekaj črk abecede;
 • razume predloge (na, pod, pred …);
 • opazi podobnosti med predmeti in jih zna opisati;
 • se orientira v času (zjutraj – zvečer, prej – pozneje …);
 • prešteva do 10;
 • prepozna in piše številke do 5;
 • riše človeka iz 2 ali 3 delov (shematsko);
 • riše hišo, drevo, človeka … in je risba prepoznavna;
 • prerisuje preproste like;
 • barva do črte;
 • govori popolne povedi, govor je razumljiv;
 • reže s škarjami po ravni črti;
 • razume navodila;
 • pozna levo in desno;
 • varno prečka cesto.

Starši lahko spodbujamo otrokov razvoj tako, da mu omogočimo:

 • veliko risanja, barvanja;
 • rezanja, lepljenja;
 • oblikovanja s plastelinom, glino;
 • igranja z drobnim materialom;
 • skupno branje, pripovedovanje zgodbic;
 • opisovanje, opazovanje;
 • poslušanje;
 • učenje skozi igro …

Kakovostne otroške knjige vključujejo 3 krat več besed kot otroške televizijske oddaje ali pogovor odraslih z otrokom. Skupno branje vpliva predvsem na razumevanje večjega števila besed. Otroci z omejenim jezikovnim kodom, ki ne razumejo vzgojiteljice, se bodo posredovane vsebine pogosto naučili na pamet. Sami ne bodo zmogli narediti posplošitev principov in miselnih operacij v različnih govornih kontekstih, ker jezik ne bo odigral vloge posrednika, ki bi otrokom omogočil lastno refleksijo in razmišljanje.

Nasveti za lažji prehod iz vrtca v šolo
 1. Starši otroke s šolo ne strašite (npr. »Boš že videl, kako bo v šoli! Le kako boš …, ko boš v šoli!«), saj to pri otroku vzbuja strah in odpor. Povedo naj, da je šola pozitivna, da se bodo veliko naučili, da bodo zmogli …. – odnos do šole naj bo pozitiven že pri starših, saj otroci doživljajo svet okoli sebe tudi preko doživljanja staršev.
 2. Če otrok kaže zanimanje za črke, branje, številke, računanje, ga v tej smeri spodbujajte, če notranje potrebe nima, ga ne silite. Vse to se bo naučil v šoli.
 3. Spodbujajte ga pri opazovanju narave, življenjskih biotopov (vrt, sadovnjak, polje, travnik, vinograd …), če imate priložnost, ga vključite v delo na vrtu, pomaga naj pri vsakodnevnih opravilih. To kar vidi, naj opiše, o tem naj pripoveduje in na ta način razvija ustno izražanje in bogati besedni zaklad.
 4. Če kaže interes za branje, ga spodbujajte (skupno družinsko branje, obisk knjižnice, branje receptov pri peki ali kuhanju, igre z navodili …). Če ga ne kaže, pojdite z njim skupaj večkrat na obisk knjižnice, knjigarne; berite mu sami in mu na ta način približajte knjigo. Naj bodo vsebine čim krajše, z veliko ilustracijami, ki otroke privabljajo. Iz vidika motivacije je tudi zelo vzpodbudno, da z otrokom berete na sprehodu (plakate, oglase, napise na trgovinah … ) ––situacijsko in ne da sedi in bere.
 5. Otroke spodbujajte naj naredijo čim več sami: pripravijo svoje nahrbtnike, pripravijo igrače/potrebščine za v vrtec/šolo; spodbujajte ga vsakodnevno, da bodo ozavestili odgovornost do prinašanja stvari v vrtec/šolo; navajajte jih na samostojnost pri oblačenju, obuvanju, umivanju, pri jedi …; spodbujajte torej samostojnost pri skrbi zase, higienskih navadah, skrbi za svoje stvari, prehranjevanju (rezanje, mazanje kruha itd.), organizaciji prostora. (po Mandžuka, D.)

Če imate še kakšna vprašanja, se obrnite na vašo vzgojiteljico ali svetovalno službo v vrtcu ali svetovalno službo v šoli.

 1. Starši otroke s šolo ne strašite (npr. »Boš že videl, kako bo v šoli! Le kako boš …, ko boš v šoli!«), saj to pri otroku vzbuja strah in odpor. Povedo naj, da je šola pozitivna, da se bodo veliko naučili, da bodo zmogli …. – odnos do šole naj bo pozitiven že pri starših, saj otroci doživljajo svet okoli sebe tudi preko doživljanja staršev.
 2. Če otrok kaže zanimanje za črke, branje, številke, računanje, ga v tej smeri spodbujajte, če notranje potrebe nima, ga ne silite. Vse to se bo naučil v šoli.
 3. Spodbujajte ga pri opazovanju narave, življenjskih biotopov (vrt, sadovnjak, polje, travnik, vinograd …), če imate priložnost, ga vključite v delo na vrtu, pomaga naj pri vsakodnevnih opravilih. To kar vidi, naj opiše, o tem naj pripoveduje in na ta način razvija ustno izražanje in bogati besedni zaklad.
 4. Če kaže interes za branje, ga spodbujajte (skupno družinsko branje, obisk knjižnice, branje receptov pri peki ali kuhanju, igre z navodili …). Če ga ne kaže, pojdite z njim skupaj večkrat na obisk knjižnice, knjigarne; berite mu sami in mu na ta način približajte knjigo. Naj bodo vsebine čim krajše, z veliko ilustracijami, ki otroke privabljajo. Iz vidika motivacije je tudi zelo vzpodbudno, da z otrokom berete na sprehodu (plakate, oglase, napise na trgovinah … ) ––situacijsko in ne da sedi in bere.
 5. Otroke spodbujajte naj naredijo čim več sami: pripravijo svoje nahrbtnike, pripravijo igrače/potrebščine za v vrtec/šolo; spodbujajte ga vsakodnevno, da bodo ozavestili odgovornost do prinašanja stvari v vrtec/šolo; navajajte jih na samostojnost pri oblačenju, obuvanju, umivanju, pri jedi …; spodbujajte torej samostojnost pri skrbi zase, higienskih navadah, skrbi za svoje stvari, prehranjevanju (rezanje, mazanje kruha itd.), organizaciji prostora. (po Mandžuka, D.)

Če imate še kakšna vprašanja, se obrnite na vašo vzgojiteljico ali svetovalno službo v vrtcu ali svetovalno službo v šoli.

Še več informacij o vpisu v šolo in pripravljenosti otrok za šolo lahko najdete v naslednjih člankih:

(Skupno 600 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost