Svet zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
Svet zavoda je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja šole (Občina Gornja Radgona), trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole. Svet zavoda ima štiriletni mandat.
Imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava in skrbi za zakonitost delovanja šole ter drugo.

Svet zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova v mandatu 2019 – 2023 sestavljajo:
5 predstavnikov delavcev: Jerica Golob Peterka – predsednica, Majda Rojko, Petra Starovasnik Dumić, Brigita Pal in Vanja Fras Voršič
3 predstavniki staršev: Lea Fekonja – namestnica predsednice, Marjan Repič in Andreja Ivanek
3 predstavniki ustanovitelja: Katja Fridau, Majda Ferenc, Danijela Satler

Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica.
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter voli predstavnike v svet šole in drugo.

Predstavniki staršev otrok iz vrtca: Marjan Repič, Jerneja Marušič, Rebeka Matečko, Andreja Repič, Urška Resnik.

Predstavniki staršev otrok iz šole:

 

1. VIO 2. VIO 3. VIO
1.r. Simona Kotnik 4.r. Alenka Rojko 7.r. Valerija Fras
2.r. Lea Fekonja 5.r. Andreja Ivanek 8.r. Aleksandra Koren
3.razred: Staša Šipek 6.r. Mojca Lukaček 9.r. Martina Bračič Mauko

Ravnateljica šole
je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Mandat traja 5 let. Organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo. Skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter delavcev šole, zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, spremlja vzgojno-izobraževalno delo strokovnih delavcev in predlaga njihovo napredovanje ter jim svetuje, skrbi za sodelovanje šole s starši, lokalno skupnostjo in zunanjimi institucijami, je odgovorna za delovanje šole v skladu z zakoni, odloča o sklepanju delovnih razmerij in drugo.

(Skupno 588 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost