SPLOŠNO:

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Tako se učenci v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese poleg rednih predmetov odločijo še za 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev in ob preložitvi potrdila o vpisu v glasbeno šolo.

Vsako leto v mesecu aprilu šola objavi publikaciji ponujenih izbirnih predmetov, kjer so predstavljene bistvene vsebine in cilji izbirnih predmetov. Učenci z obrazcem, ki ga podpišejo tudi starši, določijo svoj izbor izbirnih predmetov. V mesecu maju so v skladu z normativi o sestavljanju učnih skupin razvrščeni k izbirnim predmetom in o končni razvrstitvi tudi obveščeni. Do 10. septembra ima nato učenec čas za spremembo svoje izbire (s soglasjem staršev na posebnem obrazcu). Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in  ki so časovno usklajene z individualnim urnikom posameznega učenca in če s svojim premikom ne ogrozijo organizacije skupin izbirnih predmetov.

V naslednjih razredih lahko nadaljuje z istim izbirnim predmetom (pri tistih, ki se nadgrajujejo po stopnjah) ali pa si izbere drugega.

ŠOLSKO LETO 2020/21
PONUDBA / ZBIRANJE PRIJAV

Publikacija obveznih izbirnih predmetov (za učence 6.- 8. razreda)
Obrazec za izbiro (obvezni IP)
Vloga za oprostitev obiskovanja IP

 

Publikacija neobveznih izbirnih predmetov (za učence 3. – 5. razreda)
Obrazec za izbiro (neobvezni IP)
Zvočna predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za starše tretješolcev

 

ŠOLSKO LETO 2019/2020
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  • nemščina I,
  • nemščina II,
  • nemščina III,
  • obdelava gradiv – umetne snovi,
  • šport za zdravje,
  • izbrani šport – odbojka,
  • načini prehranjevanja.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V letošnjem šolskem letu bomo na šoli izvajali tudi neobvezne izbirne predmete. In sicer angleščino v 1. razredu, tehniko v 4., 5. in 6. razredu ter šport v 4., 5. in 6. razredu. Prijave za obiskovanje teh predmetov so starši že oddali konec preteklega šolskega leta. V kolikor se učenec prijavi na predmet, mora predmet obiskovati do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen.

(Skupno 135 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost