Poslanstvo in vizija šole

Poslanstvo naše šole je izobraževanje, vzgajanje, usmerjanje, usposabljanje in pripravljanje učencev in mladostnikov  za samostojno življenje. Svoje delo opravljamo strokovno, predano in strpno, s ciljem razvijati vrednote, ki bodo pripeljale do posameznikove samouresničitve, visoke osebnostne, čustvene in socialne rasti. Odprti smo za sodelovanje tako na lokalni ravni kot tudi širše.

Eden od naših ciljev je, da bi bilo v šoli za otroka dobro poskrbljeno. Na šoli naj vlada pozitivno vzdušje med učenci kot učitelji. Učenci naj sodelujejo na vseh področjih življenja šole, imajo naj možnosti razvijati svoje sposobnosti in ambicije. Naloga šole in odgovornost vseh strokovnih delavcev je, da uresničujejo cilje vzgoje in izobraževanja, opredeljene v 2. členu Zakona o OŠ. S starši si želimo zgraditi odnos  zaupanja in partnerskega sodelovanja, ki bo temeljil na graditvi temeljnih civilizacijskih vrednot.

Poslanstvo šole se izkazuje skozi načrtovane vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki oblikujejo naše učence v celovite osebnosti, pripravljene za vstop v novo obdobje življenja.
Še posebej želimo:

 • vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij;
 • razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujati državljansko odgovornost;
 • vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Prednostne naloge za šolsko leto 2017/18
 • Razvijanje ključnih zmožnosti na poudarku opismenjevanja ( bralnega, sporazumevalnega, matematičnega, računalniškega …). Načrtno in transverzalno učiti učence učnih strategij, še posebej bralnih.
 • Prizadevali si bomo za dvig bralne pismenosti, za funkcionalno uporabo slovenskega jezika in za dvig motivacije za branje skozi različne spodbudne priložnosti.
 • Približati materni jezik kot dragocenost, ki jo je treba čuvati, gojiti in izpopolnjevati. Učenci morajo pridobijo pozitiven odnos do jezika in da skozi jezik začutijo pripadnost svojemu narodu in državi.
 • Razviti občutljivost učencev do narave, okolja ter jih usposabljati za tvorne varuhe naravnega okolja in našega planeta. Naš kraj videti in sprejemati kot vseživljenjsko učilnico, ki ponuja različne priložnosti in izzive za raziskovanje preteklosti, sedanjosti in ustvarjanje priložnosti za prihodnost.
 • Usmerjati vzgojno izobraževalne cilje v smeri pridobivanja kompetence, kjer bomo več pozornosti posvetili oblikovanju vprašanj na višji taksonomski stopnji, problemskemu pouku in nadarjenim.
 • Postopno vključevanje formativnega spremljanja učencev pri posameznih predmetih oz. pri določenih izobraževalnih aktivnostih (posamezni učni sklopi, domače branje, projektno delo).
 • Medsebojno sodelovanje in povezovanje učiteljev za dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega dela skozi medsebojne hospitacije, samorefleksijo in samoevalvacijo.
 • Uresničevanje vzgojnega načrta skozi vrednotno vzgojo in z akcijskim načrtom vzgojnega načrta usmerjati učence, starše, zaposlene k aktivnejši skrbi za zdravje.
 • Slediti in živeti  po smernicah Unesco, Zdrave in Kulturne šole ter slediti izročilu dr. Trstenjaka.
 • Skozi mednarodni projekt Erasmus+ izpopolniti kompetence IKT, gledališke igre, komunikacije v tujem jeziku in povezovanju med šolami petih evropskih držav.
Vzgojno delovanje šole 2017/18
Učenci so kot mlade rastline, ki potrebujejo oporo. Zato jih bomo ozaveščali v smeri,  da tehnični in znanstveni napredek še ne pomeni napredka kulture in dobrih medosebnih in medsebojnih odnosov. Spodbujali jih bomo k medsebojnemu sodelovanju v razredni in šolski skupnosti in sodelovanju znotraj družine. Poudarjali bomo soodvisnost ljudi in okolja ter ozaveščali skrb za naravo in jih ekološko osveščali ter krepili njihovo odgovornost za vse tri vrednote, ki jih vsebuje vizija naše šole. Tehnični in tehnološki napredek vpliva na človekovo udobje in  blagostanje, obenem pa je lahko škodljiv za okolje, če vseh znanstvenih dognanj ne uporabljamo smotrno v skrbi za naš planet in zanamce. S tem spoznanjem bomo spodbujali zavest in voljo za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, spodbujali ustvarjalno sodelovanje v skupini, upoštevanje ciljev skupine ob hkratnem upoštevanju različnosti posameznika. To skupaj vzpostavlja gradnjo odnosov za sprejemanje, spoštovanje, skrb za naravo, prostovoljstvo, pomoč. Izkoristili bomo vse možnosti in priložnosti za vzgojno delovanje, s poudarkom na vrednotni vzgoji.

Vzgojni načrt OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova je temeljni dokument za naše vzgojno delo. Z njegovo realizacijo bomo uresničevali cilje 2. člena Zakona o osnovni šoli. Svoja vzgojna prizadevanja in rezultate bomo vsakoletno ocenili; ugotavljali bomo rezultate našega dela in po potrebi uvajali morebitne izboljšave. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda so  posodobljena. Slednja so tudi objavljena v letošnji Publikaciji.

Vzgojni načrt OŠ dr. A. Trstenjaka Negova temelji na naslednjih temeljnih vrednotah:

 • Spoštovanje
 • Odgovornost
 • Vseživljenjsko znanje

Vodili bomo evidenco vzgojnega delovanja z zapisi v e-Asistentu, kjer bodo učitelji beležili pohvale in prekrške učencev. Še posebej bomo pozorni, da bomo delovali spodbudno, opazili napredek učenca in mu to tudi povedali. Ob koncu ocenjevalnih obdobjih bomo pregledali vzgojno delovanje.

Učitelji in drugi strokovni delavci bodo skozi učni načrt in posebne učne priložnosti ter aktivnosti uvajali vrednotno vzgojo. S svojim vzgledom, etičnim spoštljivim ravnanjem, spodbujanjem, podporo, pohvalami in postavljanjem zahtev  bomo razvijali samostojne, samozavestne, celovite osebnosti, da bodo v sebi z notranjo  motivacijo iskali izzive, da bodo čim uspešneje opravljali zastavljene naloge in uresničevali vizijo šole. Vzgojni načrt bomo uresničevali preko učno vzgojnega procesa, konceptov Zdrave šole, Unesco šole, Kulturne šole, samoevalvacije in projekta Uživajmo v zdravju. Pri tem bo poudarek  na razvijanju in krepitvi pozitivnih medsebojnih odnosov (sodelovanju, pozitivno prijazni komunikaciji, konstruktivnemu reševanju problemov), odgovornosti, razvijanju pozitivne samopodobe, odgovornega odnosa do okolja,  kulturne in naravne dediščine ter varčevanjem z naravnimi dobrinami in energijo.

Vizija šole

S spoštovanjem in odgovornostjo do vseživljenjskega znanja!

(Skupno 210 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost