ERASMUS+ PROJEKT 2021 – 2023

Naziv projekta: Ti in jaz za zeleno Evropo!
Naziv projekta (v ang.): You and me 4 green Europe!
Trajanje: 1. 11. 2021 – 1. 5. 2023 

Udeležene šole: 

 • Poljska: Podstawowa nr 72 “Szkola Marzen”, Piaseczno
 • Francija: Collège de Bercé, Montval sur Loir

CILJI: 

 • Učenci bodo razširili znanje o Evropski uniji, njenih institucijah, skupnih EU vrednotah.
 • Učenci in učitelji bodo ozavestili različne dimenzije varstva okolja (ravnanje z odpadki, upravljanje naravnih virov, varstvo voda in tal, trajnostna mobilnost, samooskrba, biokmetijstvo in ekogradnje).
 • Spoznavanje sistemov obravnave otrok s posebnimi potrebami v večinskih osnovnih šolah v državah EU ter prenos dobrih praks med šolami.
 • Spoznavanje z inovativnimi metodami poučevanja angleščine (CLIL) in izboljšanje znanja 1 angleščine ter posledično samozavesti pri komunikaciji v tujem jeziku pri udeleženih učencih in učiteljih.

MOBILNOSTI:

 1. Skupinska mobilnost učencev (izmenjava učencev) s poljsko šolo
 2. Izobraževalni obisk na francoski šoli
 3. Dve izobraževanji (Irska in Nemčija)

AKTIVNOSTI

Skupinska mobilnost učencev (izmenjava učencev) s poljsko šolo

Predvidena termina: 4. 4. – 8. 4. 2022 (pri nas), oktober 2022 (pri njih)

Glavna cilja: Evropska identiteta, angleščina

Na skupinski mobilnosti naših učencev na Poljskem imamo namen uresničevati več ciljev. Osrednji namen je učencem razširiti znanje o Evropski uniji, ki ga bodo pridobili že pri pouku v okviru predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika ter dodatnih projektih aktivnosti. 

V šoli bomo v času projekta izvedli naslednje aktivnosti:

 • predstavitev EU s pomočjo Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji; ogled interaktivne video predstavitve EU in o Evropskem parlamentu,
 • reševanje interaktivnega kviza v aplikaciji Kahoot!,
 • izdelava zgodovinskega traku Evropske unije skozi čas,
 • spoznavanje prednosti in slabosti države EU (na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvene oskrbe, trgovine) s pomočjo spleta in skozi intervjuje,
 • izdelava interaktivne razstave po vseh kotičkih šole v obliki listov s QR-kodami s vprašanji o Evropski uniji,
 • kreiranje svoje podobe slovenskih EURO kovancev, –
 • kreativno pisanje o Evropi čez 20 let,         
 • učenje ob spletnih igrah o EU
 • obisk Hiše EU v Ljubljani.

 

V času mobilnosti v Sloveniji bomo skupaj s koordinatorico iz Poljske izpeljali virtualni obisk Evropske komisije v Bruslju in tako se bodo imeli učenci možnost v živo pogovarjati preko videokonference. Tema pogovora bo Zelena Evropa, torej cilji, ki je EU želi doseči v prihodnjih letih in njihovo uresničevanje. Učence bomo (če bodo razmere v zvezi s Covid-19 to omogočale) odpeljali v Ljubljano na obisk Hiše EU. 

V Varšavi bodo učenci obeh šol obiskali Predstavništvo Evropske komisije za Poljsko, kjer bodo sodelovali v delavnici o ekologiji in spoznavali, kakšne naloge EU izvaja na tem področju.   

Na obisku na Poljskem bo program zajemal še naslednje aktivnosti: 

 • delavnica po metodi Edwarda de Bona s klobuki za razmišljanje in temo: S katerimi 2 težavami se trenutno spopada EU? Kako bi jih lahko rešili?
 • debata učencev, zakaj bi izbrali določeno državo EU za počitnice / študij / delo,
 • delavnica uničevanja mitov in stereotipov o evropskih narodih,
 • kuharska delavnica: priprava svežega in zdravega eko obroka iz lokalne hrane,
 • fotografski natečaj: fotografija, ki prikazuje eno izmed vrednot iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki zagotavlja spoštovanje osnovnih pravic in svoboščin v EU (človekovo dostojanstvo, svoboda in varnost, enakopravnost, solidarnost, državljanske pravice in sodno varstvo),
 • pohod v gozd Bielański, kjer bo delavnica o ekologiji v gozdovih,
 • obisk Znanstvenega centra Kopernik – eko delavnica v laboratorijih,
 • hospitacija učiteljev in učencev pri urah zgodovine in etike po metodi CLIL.

              

Izobraževalna obiska

 Glavna cilja: ekologija, otroci s posebnimi potrebami
Predvideni termini: 28. 2. – 5. 3. 2022 (obisk šole v Franciji)

V skladu z razvojnim načrtom šole načrtujemo prioritetno nalogo s področja ekologije v prihodnjih letih. V ta namen smo poiskali partnerski šoli podobni naši, torej šoli iz ruralnega območja in se z njima dogovorili o dolgoročnem sodelovanju. Ker se želimo prej bolje spoznati, smo za ta kratkoročni projekt predvidevali obojestranske izobraževalne obiske na vseh šolah. 
Španska šola je popolna novinka v sodelovanju v evropskih projektih, zato veliko pričakujejo od našega sodelovanja. Ugotovili smo, da je šola zelo podobna naši in da imamo podobne cilje projekta. Šola je maloštevilčna in leži na podeželju prepredenim z gozdovi. Gozd izkoriščajo kot učilnico na prostem. Je zelo povezana z lokalno skupnostjo kot naša. Starši sodelujejo pri različnih šolskih aktivnostih. Šolo obiskujejo pretežno učenci iz ekonomsko šibkejših družin, izziv jim predstavljajo tujci, učenci z razvojnimi zaostanki, z govornimi težavami, z MAS, specifičnimi učnimi težavami (disleksija).
Francoska šola je tudi podeželska šola obdana z gozdovi, a mnogo večja in zelo aktivna v Erasmus+ projektih, saj je pridobila tudi že akreditacijo. Šola aktivno širi cilje iz ekologije skozi okoljski klub, kjer trije učitelji skupaj z učenci skrbijo za šolski rastlinjak. Šolo obiskujejo učenci iz družin, ki spadajo v manj privilegirane družbene sloje. Zanimivost so posebni razredi za učence s posebnimi potrebami: SEGPA, za učence, ki imajo težave pri učenju in koncentraciji in ULIS, za učence vseh starosti s težjimi telesnimi ali duševnimi ovirami. 

Namen izobraževalnih obiskov je:

 • medsebojna predstavitev izobraževalnih sistemov držav, 3
 • spoznavanje sistema obravnave in dela z ranljivi skupinami (otroci s posebnimi potrebami, tujci, ekonomsko depriviligiranimi otroci) v vseh državah,
 • prenos izkušenj o izvajanju Erasmus+ projekta šoli manj izkušeni šoli,
 • prikaz metod dela, dokumentacije, pripomočkov pri delu z otroci s PP,
 • hospitiranje pri pouku,
 • ogled lokalnih ustanov (muzejev),
 • ogled šolske učilnice na prostem, šolskega vrta oz. rastlinjaka ter spoznavanje organizacije učnega dela
 • načrtovanje skupnega eTwinning projekta, ki se bo izvedel v naslednjem šolskem letu in kjer bi tudi vzpostavili sodelovanje (komunikacijo) med učenci šol, – načrtovanje novega projekta z mobilnostmi učencev.

V času projekta bomo v šoli cilj okoljske problematike udejanjali skozi naslednje aktivnosti:

 • ureditev šolskega zeliščnega vrta (visoke grede),
 • EKO projekt: sajenje drevesa miru ob šoli,
 • branje knjig z ekološko vsebino,
 • izvedba Dneva dejavnosti za učence: Zeleni izziv,
 • Izvedba projekta o vodah,
 • sodelovanje v Teku podnebne solidarnosti,
 • učenje ob spletnih kvizih in družabnih igrah o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah,
 • izdelovanje izdelkov iz odpadne embalaže,
 • sodelovanje v ekokvizu,
 • ekološke akcije: zbiranje odpadnega papirja, kartuš, zamaškov, baterij, kartuš; izmenjava knjig, Zelene straže,
 • ogledi zbirnega centra za odpadke, ekokmetije ipd.

 

Izobraževanja/usposabljanja

Glavna cilja: ekologija, angleščina
Dublin, Irska: “CLIL v praksi na Irskem”
Zwickau, Gera, Nemčija: “Premagovanje enega največjih grehov vzhodne Nemčije proti okolju: Rudarstvo urana”

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost